4 Mart 2015 Çarşamba

YAYIN LİSTESİ

 

İNCELEME/ELEŞTİRİ KİTAPLARI

EDEBİYAT VE DEİLİK- Akçağ yayınları 2013
ŞİİR VE MEKAN- Cumhuriyet Dönemi (1920-1950) Türk Şiirinde Şiir Mekan İlişkisi-, Hece Yayınları, Ankara, 2007, 496 s
ROMAN NE ANLATIR- Cumhuriyet Dönemi 81920-2000)Türk Romanı Üzerine Tematik Bir Tasnif ve Değerlendirme-Akçağ Yayınları, Ankara 2007, 304 s
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ (1923-2000), 2006, Balıkesir, 254 s
ORHAN KEMAL'İN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Kültür Bakanlığı
Yayınları, 2002 Ankara, 626 s
ŞİİR ÇÖZÜMLEMELERİ (N.Çetin ve R. Gülendam’la birlikte), Kriter yayınları, İstanbul
2010
ÇAĞDAŞ TÜR ROMANI (Ortak Kitap) Anadolu Üni. Yayınları 2011


ŞİİR KİTAPLARI

DİL KAPISI, Öncü Kitap Yayınları 2010 Ankara 100 s
RUHUMUN EVVEL YAZILARI, MEB Yayınları 1999 Ankara, 56 s
ÇİÇEKLER SATILMASIN (Şiir kitabı) Dolunay Yayınları, 1988 Kahramanmaraş, 68 s

KİTAPLARDA BÖLÜMLER

KİTAPLARDA BÖLÜMLER
 “Biyografi ve Roman:Kemal Tahir’in Hapishane Romanları, Hapishane Argososu” Kemal Tahir (ed. F. Andı, E.Eğribel) Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 2010. s.83-105
 “Romanda Sosyal gerçekçiliğin Köylüleri/İşçileri” Bilge Ercilasun Armağanı” (edi. S.Dilek Yalçın Çelik), Pegem Akademi Yay., 2010 Ankra, ss.255 265
Mehmet Narlı, “Yahya Kemal’in Mekanları” Yahya Kemal Beyatlı –Ölümün 50. Yılı- (Editör Kazım Yetiş), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2008, ss.296-317
Mehmet Narlı, “ Mehmet Akif’te Sosyal Tespit ve Teklifler” Bir Şimdiki Zaman Şairi Mehmet Akif Ersoy (Editö: Duran Boz), Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi yayınları, Kahramanmaraş 2008, ss. 47-54
Mehmet Narlı, “Kolektif Ruhtan Deruni Ahenge Yahya Kemal Şiirinin Estetik Kültürel Tabanı”, Yahya kemal Kitabı (Editör: Duran Boz), Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Yayınları, 2008 Ankara, ss.55-71
Mehmet Narlı, “Hapishane Şiirleri” Hapishane Kitabı (editör: Emine Gürsoy Naskali, Hilal O.Altun), Kitabevi yayınları İstanbul 2005, ss. 453-473
Mehmet Narlı “1997’de Şiir”, Türkiye Kültür Sanat Yıllığı, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Ankara 1999, ss.203-249
Mehmet Narlı,“1998’de Şiir”, Türkiye Kültür Sanat Yıllığı, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Ankara 1999, ss.174-202
Mehmet Narlı,“1996’da Şiir”, Türkiye Kültür Sanat Yıllığı, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Ankara 1997, ss.131-169

ULUSLAR ARASI/ ULUSAL  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

“Anlatım Tutumu ve Teknikleri ile Öykü Kişilerinin İlişkisi” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.3, Ocak Haziran 2010, ss.7-16
Postmodern Roman ve Modern Gerçekliğin Yitimi”, Türkbilig, S.18, Güz 2009, ss.122-132
“Garip Poetikasının Eleştirisi” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.2, Temmuz Aralık 2009, ss.129-147
“Nazım’ın Romancıları ve Şairleri”, Türk Dili, C.XCVII, S.694, Ekim 2009, ss.511-519
 “Yeni Türk Şiirinde Mevlana” Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Yıl 47 Yeni seri C.II, S.1 Bahar 2009, ss.106-115
“Üç İstanbul: Yahya Kemal- Orha Veli ve İlhan berk’in Şiirlerinde İstanbul”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.11, S. 20, Aralık 2008, ss.157-171
“Otobiyografi ve Roman/ Otobiyografik Roman” Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic The Serıal Of Specıal Volumes, V o l u me 4 / 1 - I Wi n t e r 2 0 0 9, ss.901-909
“Tanzimat Romanında Beden ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Çözümleme”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 1, Ocak Haziran 2009, ss.165-177
“Romanda Darbeler ve Demokrasi”, Muhafazakar Düşünce Edebiyat Özel Sayısı, S.13-14, Yaz güz 2007, ss.157-172
Ü“The Love Stories Between Slave/ Servan” (Cariye Sevdaları), Annals Of Faculty Arts Ain
Shams University, Volum 33, Jul-Sep. 2005, 343-358 Cairo
“Ömer Seyfettin’den Cemal Şakar’a Öykü ve İroni”, İlmi Araştırmalar, S.24, Güz 2007, ss.103-115
“Kâbus: Dil ve Atgı Kaybı”, Balıkesir Üni. Sosyal Bilimler Dergisi(Journal of Social Sciences), C.10, S.17, Haziran 2007, ss.110-119
“Asaf Halet Çelebi’nin Poetikası”, İlmi Araştırmalar, 22, 165-186 Güz (2006)
“Alemdar Yalçın, Sıyasal ve Sosyal Açıdan Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı”, Türk Dili, S.638, 178-186 Şubat (2005)
“Orhan Kemal’ın İstanbul Romanları (Popüler Romanın Suları)nda Tema”, I.Ü.Edebiyat Fak. Türk Dılı ve Edebıyatı Dergısı, C.XXXI 2004, ss,205-215 Istanbul
“Roman İncelemesi Üzerine Notlar”, Türk Dili, 634, 463-470 Ekim (2004)
“Sabahattın Ali’nin Caglayan Dergisindeki İlk Şiirleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 15, 127-137 bahar (2004)
“Yeni Bir Tiran Ya da Çağdaş Üfürükçü: Televizyon” E-Sosder, S.4, 2003, ss.18-25
“İlk Köy Romanı Türkmen Kızı’nda Anlatıcı ve Bakış Açısı”, Türk Dili, 622, 518-528 Ekim (2003)
“Gorki’nin ve Orhan Kemal’in Küçük Adamları”, İlmi Araştırmalar, 16, 67-76 Güz (2003)
“Araba Sevdaları”, Türkbilig, 4, 19-28 Ekim (2002)
“O. Kemal Romanında Mizahı Oluşturan Unsurlar”, Türk Dili, C.84, S.607, Temmuz 2002, ss.33-311
“Dış Göç Olgusunun Türk Romanına Yansıması- II”, Türk Yurdu, 173, 42-47 Ocak (2002)
“Romanda Zaman ve Mekan Kavramı, Balıkesir Üni. Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences) C.5. S7 Mayıs 2002, ss.91-106
“Dış Göç Olgusunun Türk Romanına Yansıması –I-, Türk Yurdu, 172, 30-36 Aralık(2001)
“Hisarcılar”, Türk Dili, 598, 462-467 Ekim (2001)“Televizyon ve Edebiyat”, Türk Dili, 592, 461-469 Nisan (2001)

ULUSLAR ARASI/ ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
“Türk Öyküsünde İroni” Kahramanmaraş Öykü Günleri (Ed.D.Boz, E.Aydoğan), Kahramanlaraş Belediyesi Yayınları 2010, ss.83-99
 “Postodern Roman ve Gerçekliğin Yitimi”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2009 Kayseri, ss. 251-261
 “Kolektif Ruhtan Deruni Ahenge Yahya Kemal Şiirinin Estetik ve Kültürel Tabanı”, Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu 3-7 Kasım 2008, İstanbul Fetih Cemiyeti yayınları, İstanbul 2008, ss. 368-378
“Şehir ve Öykü”, 1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu 9-11 Mart, Gönen Belediyesi Kültür yayınları, İstanbul 2007, ss.101-108
“Bir Kadın Entelektüel Olursa”, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma Sempozyumu, Cilt I, 365-373, İstanbul, 2004.
“Cariye Sevdaları”, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildirileri Cilt 1, Yeditepe Üni Güzel Sanatlar Fak. Yayınları, 2004 İstanbul, ss. 355-363
“Gorki’nin ve Orhan Kemal’in Küçük Adamları”, I. Ulusal Karşılatırmalı Edebiyat Sempozyumu 6-8 Aralık 2001, Osman Gazi Üni.Yayınları, Eskişehir 2002, ss. 286-296
“Zahid Tenkiti Çerçevesinde Bir İnanç Önderi Olarak Fuzuli”, Uluslar Arası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, (23-28 Ekim2001 Ankara) Tüksev Yayınları, Ankara, 2002, ss.649-658
“Geride Kalanlar’da Dış Göç Olgusu, Gülten Dayıoğlu Sempozyumu, (23-25 Mayıs 2001 Eskişehir Osman Gazi Üni. Yayınları, 2001 Eskişehir, ss.73-78
“Çağdaş Türk Şiiri (1870-1970)”, Türkçe’nin 5. Uluslar arası Şiir Şöleni (5.eme Festival International Dela Poesie Turcophone) 15-18 Octobre 2003 Strasbourg/France
“Son 30 Yılın Öyküsünde Bilinç Bilinçaltı ve Metinsel Özne” Hikâyemizin Bugünü Bugünün
Hikayesi 80 Sonrası Türk Hikayesi Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, 19-20 Ekim 2007
“Tanzimat Romanında Beden ve Kişilik İlişkileri Üzerine Bir Çözümleme” Uluslar arası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu” Marmara Üniversitesi Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 9-10 Nisan 2007. İstanbul
“Sürgünün ve Müsaderenin Çocuğu: Haluk”, Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2004 İstanbul
“Bir Mit Olarak Demokrasi veya Neden Herkes Demokrat (İsmail Göktürk ve Mehmet Yılmaz ile) Türkiye Sosyal Bilimler Derneği 7. Sosyal Bilimler Kongresi, 21-23 Kasım 2001 ODTÜ, Ankara

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALE VE DENEMELER
“Edebiyatta Yerlilik” Hece  Düşüncede Edebiyatta Sanatta yerlilik Özel Sayısı, S.162/163/164 2010, ss.217-225
“Ateşten Kelimeler” Dergah, S.240, 2010, ss.3-4
“Behçet Necatigil’in Poetikası”, Türk Edebiyatı, S.434, Aralık 2009, ss.36-40
“Bürokrasi/İktidar Korkusunun ve Cehaletin Doğurduğu Düzenbaz Tip: Kudret Yanardağ” Türk Edebiyatı,  S. 431, Eylül 2009, ss.25-30
“Şiir ve Şehir”, Hece Dergisi Medeniyet Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı, Yıl 13, S. 150/151/152, ss.300-3007
“Merkezler ve Taşralar”  Hece Dergisi Medeniyet Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı, Yıl 13, S. 150/151/152, ss.447-450
“Yahya Kemal’in Kolektif Ruhu”, Türk Edebiyatı, S.421, Kasım 2008,ss.34-38
“Yahya Kemal Havza Medeniyeti ve Nevyunanilik”, Hece, Y 13, S.145, Ocak 2009,ss. 73-78
“Safderun Alafranga Ahlaksız Züppe Entelektüel Kötü”, Hece, Y 12, S.144, ss.81-90
“Postmodern Romanda Modern Gerçekliğin Yitimi”, Hece,  Y 12, S.138-139-140, Haziran Temmuz Ağustos 2008ss.311-321
“Karanfil/Mersedes/Buzdolabı”, Hece Y 12, S.143, Kasım 2008, ss.114-118
“Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Sosyal Edebi Bir Fotoğraf”, Türk Edebiyatı, S.417, Temmuz 2008, ss.36-40
“Yeni Türk Şiirinde Mevlana”, Türk Edebiyatı, S.408, Ekim 2007, ss.14-20
“Anlatım Tutumu/ Teknikleri ve Öykü Kişileri”, Hece Öykü, S.22, Ağustos 2007, ss.94-100“
Cahit Zarifoğlu İçin Poetik Bir deneme, Hece Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, S.126/127/128/ Haziran/Temmuz/Ağustos 2007, ss.160-164
“Uygarlığın Zarif Cahiti”, Hece Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, S.126/127/128/ Haziran/Temmuz/Ağustos 2007, ss.109-113
“Öykü ve İroni”, Hece, S. 125, Mayıs 2007, ss.72-81
“Şair Ahlakı/Arif Ay/ Hıra ve Dosyalar”, Hece, S.123 Mart 2007, ss 95-99
“Türkülerin Evi Toprağı Suyu”, Failatun S.1, Aralık ocak 2007, ss.5
“Yetmişten İkibine Türk Şiiri”, Türk Edebiyatı, S. 401 Mart 2007, ss.90-96
“Nazım’ın Romancıları Şairleri”, Hece Nazım Hikmet Özel Sayısı, 121, 62-69 Ocak (2007)
“Benim Öykümü Kim Yazacak”, Hece Öykü, S.15, 2006, ss. 5-7
“Bir Jöntürk’ün Mektubu”, Hece Mektup Özel Sayısı, 114,115,116, 62-69 Haz tem Ağus (2006)
“Boşluğa Açılan Kapı”, Hece Öykü, S. 14, 2006, ss.8-9
“İmge Topografyasına Bir Derkenar”, Türk Edebiyatı, 397, 16-17 kasım (2006)
“Kötümser Gizemci Şiir”, Hece S.113, Mayıs 2006, ss7
“Mekansız Şiir”, Hece, S.112, Nisan 2006, ss. 3
“Merkez Kaç Okur Tut”, Hece, S.120, Aralık 2006, ss5-6
“Şehir ve Öykü”, Hece Öykü, 17, 57-63 (2006)
“Eleştirilen ve Eleştiren Asaf Halet”, Hece, S.87, Mart 2004, ss.24-29
“Bakışlar Kıyısı”, Dergah, S.168, Şubat 2004, ss.4-6
“Hapishane Şiiri Bağlamında Mekanın Getirdiği Ün”, Hece, S.89, Mayıs 2004, ss 31-35
“Müsadere Sürgün ve İşgalin Çocukları: Haluk ve Diğerleri”, Türk Edebiyatı, 374, 54-62 aralık (2004)
“Orhan Kemal Hakkında Karşı Eleştiri”, Dergah, S.173, Temmuz 2004, ss.3-5
“Otobiyografi(k) Roman”, Hece, 90,91,92, 463-467 (2004)
“Şiir ve Reklam”, Hece, S.88, Nisan 2004, ss.40-42
“İsmet Özel’de Şiir”, Türk Edebiyatı, 354, 72-76 nisan (2003)
“Pencereden Bakınca,Dergah, S.164, Ekim, 2003, ss.9-10
“Şerhten Yola Çıkınca”, Ali Yurtgezen, Fuzuli’nin Musammat Gazelini Şerh Denemesi, TYB Yay.2003, s.3-
“Şiir Üzerine”, Türk Edebiyatı, Yıl 31, S.358, Ağustos, 2003, ss. 56 61
“Uygarlığın Zarif Cahiti”, Okuntu Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı, Y.3, S.10, ss.42-44
“Almanya’ya Göçün Türk Romanına Yansıması”, Hece Roman Özel Sayısı, Yıl 6, S.65/66/67 Mayıs Haziran Temmuz 2002, ss. 388-396
“Altmışlı Yılların Genç Toplumcu Şiiri” Türk Edebiyatı, 348, 26-27 Ekim (2002)
“Bahattin Karakoç’un Şiiri”, Türk Edebiyatı, Yıl 30, S.344, Haziran, 2002, ss. 64-67
“Dini Duyarlıklı Şiir Yahut Sezai Karakoç”, Türk Edebiyatı, Yıl 30, S.347, Eylül 2002, ss. 46-51
“Dükkan Kapanmış Öyle mi”, Dergah, S.146, Nisan 2002, 24
“İkinci Yeni Şiiri”, Türk Edebiyatı, 345, 47-50, temmuz (2002)
“Şiirde Gibi Olmak”, Dergah, C.13, S.147, Mayıs 2002, s.23
“Behçet Necatigil’in Poetikası”, Dil Dergisi, 104, 66-73 Haziran (2001)
“Orhan Kemal ve Murtaza”, Varlık, Yıl 68, S.1126, Temmuz 2001, ss. 69-74
“Orhan Kemal’in Çukurova Romanlarında Ekmek Kavgası”, Dergah, C.12, S.134, Nisan 2001,ss. 19-22
“Üç Kitap”, Gülbang, S.9, Mart 2001
“Balıkçılar” Genç Adım S. 10, Mart 1999, ss. 25-27
“Viva La Muerte: Toplumun Bilimin Eleştirisi”, Gülbang, Yıl 1, S.3. 1998, ss.11-14
“Halk Edebiyatının Yeni Edebiyata Etkisi- Cumhuriyet Dönemi-, Evvelbahar, S.3, Haziran 1998, ss.8-9
“Nef’i’nin Şiir Anlayışı”, Akademik Çerçeve, Yıl 1, Nr.2, Bahar 1994, ss. 64-71
“Şair ve Toplum- Mehmet Akif-“, Akademik Çerçeve, Yıl 1, Nr.3, Güz 1994, ss. 27-33

EDEBİYAT DIŞI DENEMELER/FIKRALAR
“Maraş Kitabında Düşe Dalmak”, Düşünce, S.2 Şubat 2006, ss.15-16
“Avaze,” Ardıç, S. 6-7 Temmuz Ağustos 2006, ss.21
“Kahire Mektupları 3 Bayram Geliyor”, Dergah, S.191, Oacak 2006, ss.21-22
“Kahire mektupları 4- Şahıslar ve mekanlar”, Dergah, S.192. Şubat, 2006, ss.21-22
“Kahire Mektupları 5- Dostlara Hasret babında”, Dergah, S.193, Mart 2006, ss.18-20
“Kahire Mektupları 7- Yaza doğru Tedbirsiz Yolculuk-“, Dergah 196, Haziran 2006, ss.9-10
“Kahire Mektupları,6- Kervan ne Yana Gidiyor-“ Dergah, S.194,Nisan 2006ss.22-23
“Kahire Günlüğünden Notlar”, Turkuaz Egypt, S.12, Ocak 2005, Kahıre
“Kahire Mektupları 1”, Dergah, S.189., Kasım, 2005, s19
“Kahire Mektupları 2 Türkülerle Kahire”, Dergah, S.190, Aralık 2005, ss.21-22
“Dükkan Kapanmış Öylemi”, Dergah, S.146. Nisan 2002, ss.24
“Gümrah Aşık”, Gülbang, S.1 Haziran 2000
“Hayatı Bağışla”, Gülbang, S. 3, Eylül 2000 ve Kırağı, S.30, Ocak Şubat 1999, ss.23
“Mademki Kalbimizde Ateş İhtimali Var”, Gülbang S.3, ağus 2000 ve Genç Adım, S.13, Haziran 2000, ss2-
“Seni Bir Enginde Muhacir”, Genç Adım, S.9, Ocak 1999, ss.2
“Ağla Belki Güzelleşirsin”, Genç Adım, S. 3, Mart 1997, ss1
“Söz Bitti Yaşasın Laf ü Güzaf”, Doğuş Gazetesi, 24 Ağustos 1995
“Televizyon Dili”, Yeni Şafak Gazetesi, 9 Kasım 1995
“Yaz Şimdi”, Kırağı, S.7, Aralık Ocak 1995, ss. 4
“Oyununu Açık Oyna”, Doğuş Gazetesi, 10 Ekim 1995
“Reklamcılık ve Sanat”, Şafak Gazetesi 14Aralık1995
“Medyanın Kullandığı Tahkiye”, Yeni Şafak Gazetesi 28 Kasım 1995
“Apaşikâr İddialar Gizli İstekler”, Doğuş Gazetesi, 14 Kasım 1995
“Bana Dokunmayan Eleştiri Bin Yaşasın veya Tenzih Ederdim”, Doğuş Gazetesi, 17 Temmuz 1995
“Dedim ki Ey Ahali Şaşırtma Beni”, Doğuş Gazetesi, 31 temmuz 1995
“Dergiler Arasında”, Doğuş, 24 Ağustos 1995
“Acaba Ben Halk Düşmanı mıyım”, Doğuş Gazetesi, 1995
“Karakoç’tan İki Kitap Birden”, Doğuş gazetesi 14 Kasım 1995
“Kurtar Bizi Kahraman Programcı”, Doğuş Gazetesi, 30 Ksım 1995
“İmajın Kadar Konuş Veya Ayağını Reklamına Göre Uzat”, Doğuş Gazetesi, 1 lkasım 1995
“Her Gece Bir Gül Koyuyorum Masama”, Gençliğin Sesi, S. 16, Ağustos 1991, ss. 12

YAZILARINA ATIFLAR

Mehmet Selim Ergün, Türk Şiirinde Taşra 1859-1959, (Dan. Nuran Tezcan) Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi) 2009 Ankara
Ayşegül Ayık, Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanında Postmodern Kurgu” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.4 Temmuz Aralık 2010 s.7277)
Mehmet Yılmaz, Sevinç Yılmaz, “Şiirin bencilliği: Modern Türk Şiirinde Saf Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.4 Temmuz Aralık 2010 s.118,126)
Atıf Bedir, “Dil Kapısı” Hece S.166 Ekim 2010 s.164
Necati Mert, “Türk Öykücülüğünün Geleneksel Dokusu”, Kahramanmaraş Öykü Günleri, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2010, s.22
Cevat Akkanat “Ateşe mühür vurmak” Milli Gazete 23 eylül 2010
Ahmet Doğan İlbey, “Dil Kapısı Açılıyor” (www.haberkultur.net/haberoku-1984-Dil_Kapisi_aciliyor_.html (09 Temmuz 2010 08:29:47)
Ahmet Demir, Dokuzuncu Hariciye Koğuşunda Mekanın/Mekan Tasvirlerinin Başlıca İşlevleri” İnternational Journal o f Cent r al Asian Studies Volume 13, 2009, I JCAS 1 3 2 0 0 9 , p p . 19 5 -2 16 (205,216); Mehmet Narlı  (2002). “Romanda Zaman ve Mekân Kavramı”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. C. 5. S. 7. s. 91-106.
Abdullah Kılıç, Edebiyatın Anayurdu Hapishane (Zaman 25 Nisan 2005, Salı) Mehmet Narlı “Hapishane Şiirleri”, Hapishane Kitabı (edi.E.G. Naskali, H. Oytun Altun), Kitabevi Yay, 2005 İstanbul, ss.453-473
Ahmet Ağır, “Düşten Ulus-Devlete Yahya Kemal’in Şiirleri” Türkbilig, S.18, Güz 2009, s.5, Mehmet Narlı, “Yahya kemal’in Kolektif Ruhu”, Türk Edebiyatı S.421,  Kasım 2008, ss.34-38
Ahmet Doğan İlbey, “Kalbimin Şair- Azamı İle Dil Makamından Hasbihal” Gülbang,  S. 12,  11Kasım 2005
Alaattin Karaca “Orhan kemal’in Vukuatlı Romanı: Vukuat Var”, Kitap-lık, S.115, s.114,
Alpaslan Aliağaoğlu, “Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı”, Millî Folklor, 2008, Yıl 20, Sayı 78,  atıf ss.99,100,103; Mehmet Narlı,  2007, Şiir ve Mekan,Ankara , Hece yayınları
Ayten Alkan, “Disiplinlerarasılık Ve Yanyanalık – Kadın Ve Herşey” Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 27 Ocak Mart 2007, Atıf Sayfası 30, Mehmet Narlı, “Bir Kadın Entelektüel Olursa”, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası  Buluşma 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul, 2004, Ss.365-373
Bahtiyar Aslan, “Şiir ve mekan”, Türk Edebiyatı, S.406, Ağustos 2007 ss.75
Bekir Şakir Konyalı, “Cumhu5iyet Dönemi Türk Edebiyatında Yerlik”, Hece Edebiyatta Sanatta yerlilik Özel Sayısı, S.162/163/164 2010, ss305-(311); Mehmet Narlı, Roman Ne Anlatır, Akçağ yayınları 2007 Ankara
Berna Uslu, Peyami Safa’nın Romanlarında Mutsuzluğun Kaynakları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 2009, s.2,7,156: Mehmet Narlı, Roman Ne Anlatır, Akçağ Yayınları Ankara 2007; Mehmet Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerin Bir İnceleme, Kültür Bkanlığı Yayınları, Ankara 22
Beşir Ayvazoğlu. “Şiir ve Şehir” Zaman, 06.07.2007; Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Hece Yayınları 2007 Ankara
Canan Sevinç, “Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Milli Mücadele” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009  (atıf ss 20014,2040); Mehmet (2007). Roman Ne Anlatır Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara: Akçağ Yayınları
Cemal Şakar, “Özgün Bir Çalışma: Şiir ve mekan”, Yeni Şafak gazetesi, 5 Eylül 2007s
Cevat Akkanat “Mermer Tezgah” Milli Gazete, 18.05.2006; Mehmet Narlı,  Kötümser Gizemci Şiir”, Hece S.113, Mayıs 2006, ss7
Çiğdem Usta, Mizah Dilinin Gizemi, Akçağ yayınları, Ankara 2005, s. 24,27, 62)
Doğan Hızlan, “Orhan Kemal Hakkında Her Şey” Hürriyet 26 Nisan 2003, s.7
Ekşi sözlük  (malumat maddesine atıf  için) http://www.wdyd.com/post_bluesy_mod.asp; Mehmet Narlı, “viva la muarte: toplumun, kültürün, bilimin eleştirisi”, Alevalatli.com
Eylem Saltık, “Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun İstanbul’u”, 1. Uluslar arası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri, Beşir Kİtabevi, 2009 İstanbul, s.892,893,895,907: Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Hece Yayınları 2007 Ankara
Fikret Uslucan,”Orhan Kemal Hakkında Birkaç Söz”, Dergah, S.170, Nısan 2004, ss.7-9
Gerçek Hayat “Şiir ve Mekan” S.358, 31. 08. 2007)
Güngör Gençay, “Orhan Kemal Ve Tersine Dünya” Evrensel Kitap Eki 6 Temmuz 2007İsmail Göktürk, “Beyaza Tedailer”, Kırağı, S. 11, 1Haziran 15 temmuz 1995, ss.14-16
İsmail Özmel “Şairin Kaderi ve Yıl Sonu Şiir Yorumları” (http://www.paylasimdayim.com (09.10.2007
İsmail. Ekrem, “Medya Kıskacında Dil, Din ve Aile”, (medeniyet.org.tr/bulten/metinler.php?Kat_id=143)
Macit Balık , “Türk Romanında 12 Eylül Darbesi”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009,s. 2378, 2379, 2411 Mehmet  Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Kültür BakanlığıYayınları İstanbul 2002
Malumat kelimesi için atıf: Mehmet  Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Kültür BakanlığıYayınları İstanbul 2002,  
Oğuzhan Karaburgu  “Postmodern Anlatılarda Zaman” ,  Hece (Postmodern Özel Sayısı),Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, S.138-139-140,s.363-367
Ramazan Gülendam “Asıl Garip: Asaf Halet Çelebi” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-II Winter 2009s.1184,
Salim Çonoğlu “Şiirin gemileri: Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gemi”, Türkbilig S.16 Güz 2008 s.27,32, 38) Mehmet Narlı Şiir ve Mekan , Hece Yayınları Ankara 2007
Salim Çonoğlu, “Denizin Çağrısı: Yahya Kemal’in Şiirlerinde Deniz”, Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul 2008, s.305, 306,310,313) Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Hece yayınları, Ankara 2007 (Selçuk Çıkla, “Tanzimat’tan Günümüze Gazete ve Edebiyat İlişkisi”, Türkbilig, S.18, Güz 2009, s.50, Mehmet Narlı, Orhan Kemal’in Romanları Üzerin Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002
Selim İleri “Ben Bu Solgun Gül Tekrar Açarım” Radikal Kitap Eki 23.07.2007 (şiir ve mekan’a atıf yapıyor)
Suavi Kemal, “Önemli Bir Kitap: Şiir ve Mekân” Milli Gazete, 01.11.2007
Şaban Sağlık, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şehir”, Hece Şehir Özel Sayısı,  Yıl 13, S.10/151/152, Haziran Temmuz Ağustos 2009, s. 313: Mehmet Narlı, “Şehir ve Öykü”; Hece Mart 2009, S.147
Türk Edebiyatı, “Şiir ve Mekan”, Türk Edebiyatı S.406, Ağustos 2007, ss.75
Vedat karakılçık, “Asım’ın Söz Varlığı Üzedrine Bir Çözümleme Denemesi”, 19-21 Kasım 2008 I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu c.1, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2009 Burdur, SS.12-20;  NARLI, Mehmet ,“Mehmet Akif’te Sosyal Tespit ve Teklifler”, Bir Şimdikizaman Şairi, Mehmet Akif
Ersoy, Editör: Duran Boz, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Yay., Ankara 2008.
Yakup İncegül, “Roman ne Anlatır”, Failatun, Y 1, S.3, Nisan Mayıs 2007, ss.
Yusuf Ziya Yoloğlu, “Ruhumun Evvelyazılarını Yazan Şair” Gülbang, S.6, Şubat 2000
Zeynep Açıkgöz, “Türk Romanında Kritik Yaklaşımlar: 13  Ötede Saklı Bir Hakikat Tasarımı Olarak Taşrayı Yeniden Düşünmek Mehmet Narlı” Bilim Sanat vakfı Bülten’i, S.69, 2009  İstabul; Mehmet Narlı  Saklı Bir Hakikat Tasarımı Olarak Taşrayı Yeniden Düşünmek”, Bilim Sanat Vakfı Salonu, 14 Ocak 2009,İstanbul

MÜLAKATLAR
“Mehmet Narlı ile Edebiyat-Mekan Üzerine” (konuşan Emrah Gürsu) Bizim Külliye, S.43, 2010, ss.50-54
 “Şairi mekan ile İlişkisinden Biliriz” (Konuşan Cemal Şakar), Yeni Şafak KİTAP Gazetesi, 3 Ekim 2007,ss.14-15
“Mehmet Narlı ile 1920-1950 Arasında Türk Şiirinde Mekan” (Hazırlayan Gizem Akyol), Dergah, S.213, Kasım 2007
“Şairi mekan ile İlişkisinden Biliriz” (Konuşan Cemal Şakar), Yeni Şafak KİTAP Gazetesi, 3 Ekim 2007,ss.14-15
“Mehmet Narlı ile Roman Ne Anlatır Üzerine” (Konuşan Metin Kuloğlu), Edebiyat Otağı, S.22, Temmuz 2007, ss.49-50)
“Mehmet Narlı İle Günümüz Türk Şiiri Üzerine Bir Söyleşi”, Mavi Ada, S. 7, Nisan Mayıs 2006, ss.43-44
“Mehmet Narlı İle Orhan Kemal’in Romanları Üzerine” (Konuşan İbrahim Oluklu), Damar, S.151, Ekim 2003, ss.9-12
“Mehmet Narlı İle Orhan Kemal’in Romanları Üzerine” (Konuşan Salim Çonoğlu) Dergah, 163, Eylül 2003, ss.12-13
“Mehmet Narlı ve Ömer Eriç İle Şiir Üzerine Konuşma”, Gülbang, S.8, Şubat 2001
“Mehmet Narlı ve Ömer Erinç İle Şiir Üzerine Konuşmalar-1-“, Gülbang S. 8 şubat 2001
“Mehmet Narlı İle Ruhumun Evvel Yazıları Üzerine” (konuşan Ahmet Doğan İlbey), Kıragı, S.35-36 Ekim Kasım 1999, ss. 2123
“Mehmet Narlı ve Ömer Erinç İle Şiir Üzerine”, Genç Adım, S.7, ss.3-4
“Mehmet Narlı İle Şiir Üzerine”, Günümüz Şairleri İle Gülşende Hasbihal (Haz. Durdu şahin), Ankara 1995 ss.104-106
“Mehmet Narlı İle Maraş’ta Kültür Sanat Potansiyeli Üzerine”, Sütçü İmam Y.8.S.8 Şubat 1995, ss. 49

KONFERANS PANEL VE DİĞER KONUŞMALAR
“Alaatin Özdenören” Portreler Programı, TRT 2 Yapımcı TFT Avni Özgürel,  11 Nisan 2010
“Yahya Kemal ve Medeniyet” TRT 2 Bir Bestenin Ahengi: Yahya Kemal Programı 8 Şubat 2009 (Yapımcı: Ümmühan Çelik, Moderatör: Fatih Andı)
Orhan Kemal’in İstanbul’u, TRT 2 Edebiyat mekan Programı (Selim İleri), 11 Nisan 2006, 18.30
“Öykücülüğümüzün Kısa Tarihi ve Günümüz Öyküsünde Bazı Sapmalar”, 17. Ömer Seyfettin Kültür Sanat Haftası 3-6 Mart 2006 Gönen/ Balıkesir

“Orhan Kemal’in Romanı”, TÜYAP Konferans Salonu, 6.Kasım. 2000, İstanbul
“Necip Fazıl Şiirinde Temalar, TYB Necip Pazıl’ı Anma Programı, 20.05.2000

 “Türkmen Romanı ve Annaguki Nurmemmed’in Nuh Tufanı,” Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi, 22.01.1997
“Şiirimizde Peygamber Sevgisi: Na’t” (Radyo Konuşması) Akra FM 3 Ağustos 1996
“Hikayeci Şevket Bulut”, Türkiye Yazarlar Birliği genel Merkezi, 10.10.1996, Ankara
 “Medya ve Medyadaki Edebiyat”, KSÜ Kütüphane Salonu, 13.06. 1995
“Mehmet Akif ve Toplum”, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 02.10. 1995

DERGİ ÇALIŞMALARI
Yeni Edebiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu (Ulusal Hakemli dergi) ilk sayı ocak 2008)
Akademik Çerçeve Dergisinin Yayın Koordinatörlüğü (üç aylık dört sayı çıktı 1994
1995)
Evvelbahar Dergisi Yayın Yönetmenliği (Üniversite öğrencileri ile dört sayı çıkarıldı)
Genç Adım Dergisi Yayın Yönetmenliği (Üniversite öğrencileriyle birlikte 1997- 2001 arası 16 sayı)
Gülbang dergisi sahipliği (1998-1999 arasında yedi sayı çıkan kültür edebiyat dergisi)

Hiç yorum yok: